BELANGRIJKSTE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN CONTRACT VOORWAARDEN VOOR Stayforlong

Deze huidige gebruiksvoorwaarden en contractvoorwaarden regelen het gebruik en de toegang tot Stayforlong.com website, eigendom van Stayforlong, S.L., SL (hierna, Stayforlong) voor geregistreerde of niet-geregistreerde gebruikers (hierna, Gebruiker of Gebruikers) op het Stayforlong platform (hierna, het Platform), evenals de contractvoorwaarden voor aankoop tussen STARYFORLONG en de Gebruiker tijdens de contractering van diensten die Stayforlong via het Platform aanbiedt.

Toegang tot het Platform vereist de kennis en acceptatie van deze Voorwaarden:

Toegang en Registratie

Om een Gebruiker van het Platform te zijn, is het essentieel dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • - Vul de verplichte velden, die om persoonlijke gegevens vragen, nauwkeurig op het registratieformulier in.
 • - U moet minimaal 18 jaar oud zijn.

De Gebruiker verzekert dat alle informatie over zijn identiteit en legitimiteit die aan Stayforlong wordt verstrekt in de registratieformulieren van het Platform waar, nauwkeurig en volledig zijn. Hij stemt er ook mee in om zijn informatie up-to-date te houden. In het geval dat de Gebruiker valse, onjuiste of onvolledige verklaringen aflegt, of als Stayforlong meent dat er redelijke twijfels bestaan over de juistheid, nauwkeurigheid en integriteit van de gegevens, kan Stayforlong de toegang tot het huidige of het toekomstige gebruik van het Platform weigeren, of een van de inhoud en / of services ervan ontzeggen, evenals het annuleren van eventuele reserveringen en/of diensten zonder voorafgaande kennisgeving.

Bij registratie op het Platform, selecteert de Gebruiker een wachtwoord of kan inloggen met behulp van een van de platforms van derden (bijv. Facebook, Google ID) die Stayforlong gebruikt tijdens de registratiegateway. In dit geval, gaat de Gebruiker akkoord met de synchronisatie van zijn persoonlijke gegevens tussen zijn account in de externe gateway en zijn account op het Stayforlong Platform. Het wachtwoord is strikt vertrouwelijk, persoonlijk en niet overdraagbaar. De Gebruiker gaat ermee akkoord om geen gegevens bekend te maken aan zijn account of deze toegankelijk te maken voor derden. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van inhoud van derden, inclusief elke verklaring die is afgelegd op het Platform, oof voor enige andere actie die is uitgevoerd met behulp van de gebruikersnaam en / of het wachtwoord.

Als de gebruiker niet geregistreerd is op het platform (reserveren zonder registratie), worden ze nog steeds beschouwd als een gebruiker, met dezelfde rechten en verplichtingen als uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden en contractvoorwaarden.

Stayforlong kan de identiteit van de Gebruikersniet garanderen en is daarom niet aansprakelijk voor het gebruik van de identiteit van een geregistreerde gebruiker door niet-geregistreerde derden. De Gebruiker is verplicht om Stayforlong onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van diefstal, openbaarmaking of verlies van hun gebruikersnaam of wachtwoord, door dit door te geven aan help@stayforlong.com

Profiel

Zodra de registratie is voltooid, hebben alle Gebruikers toegang tot hun profiel en kunnen ze naar eigen keuze gegevens toevoegen en/of bewerken. U kunt gegevens bewerken, zoals het e-mailadres dat is gebruikt voor de eerste registratie en het wachtwoord. U kunt ook uw voor- en achternaam invullen en een afbeelding kiezen die uw avatar vertegenwoordigt.

Afmelden van de Gebruiker

De gebruiker kan zich bij het Platform door een e-mail te sturen naar het volgende adres: help@stayforlong.com. U heeft ook de mogelijkheid om uzelf af te melden in het gedeelte "Instellingen" van uw profiel en de optie "Account verwijderen" aan te klikken.

Verplichtingen van de Gebruiker.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het hebben van de diensten en apparatuur die nodig zijn om op het internet te surfen en toegang te krijgen tot het Platform. In het geval van een storing of moeilijkheid om toegang tot het Platform te krijgen, kan de Gebruiker Stayforlong een e-mail sturen via help@stayforlong.com. Stayforlongzal het incident zal analyseren en de gebruiker instructies zal geven over hoe dit probleem in een mum van tijd kan worden opgelost.

De Gebruikeris volledig verantwoordelijk voor de toegang tot en het correcte gebruik van zijn profiel en andere inhoud van het Platform, met inachtneming van toepasselijke nationale of internationale wetten en principes van goede trouw, gedrag, goede manieren en openbare orde. Meer specifiek, een toezegging om deze algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig te volgen.

De Gebruikers verbinden zich ertoe hun profiel en de andere inhoud van het Platform niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of acties die de rechten en belangen van derden schenden of die het platform, de inhoud en services ervan op enige manier beschadigen, uitschakelen, beïnvloeden of verslechteren. Het is ook verboden om het normale gebruik of plezier van het Platform voor andere gebruikers te verhinderen.

Stayforlong kan niet als redactioneel verantwoordelijk worden beschouwd en verklaart uitdrukkelijk dat het zich niet identificeert met de meningen van Platform’s Gebruikers. Alle gevolgen die voortvloeien uit deze acties vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de partij die de verklaringen afgeeft.

Degenen die niet aan deze verplichtingen voldoen, zijn aansprakelijk voor alle schade die door hen wordt veroorzaakt. Stayforlong is niet aansprakelijk voor enige gevolgen, schade of vooroordelen die kunnen voortvloeien uit dergelijke toegang of onwettig gebruik door derden.

In het algemeen, inclusief maar niet beperkt tot, stemt de Gebruiker ermee in om:

 • Het Platform niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden;
 • Het niet hosten, opslaan, verspreiden, publiceren, distribueren of delen van content met mogelijk onwettige inmenging of inbreuk op rechten die voortkomt uit de reputatie , het imago en de persoonlijke en familieprivacy van derden, en in het bijzonder minderjarigen;
 • In enig deel van het Platform, uw profiel of het profiel van andereGebruikers, opmerkingen of informatie te publiceren die illegaal, racistisch, xenofoob, obsceen, pornografisch, beledigend, lasterlijk, bedrieglijk, frauduleus of op enigerlei wijze tegen goede zeden of openbare orde is geschonden;
 • het Platform, niet geheel of gedeeltelijk wijzigen of wijzigen, waarbij de functies of diensten daarvan worden geëlimineerd, gedeactiveerd of gemanipuleerd;
 • Geen inbreuk te maken op industriële en intellectuele eigendomsrechten of de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens;
 • Het Platform niet te gebruiken om te beledigen, belasteren, intimideren, iemands imago te schaden of andere Gebruikers lastig te vallen;
 • Niet in te loggen op de e-mailaccounts van andere Gebruikers;
 • Geen computervirussen, defecte bestanden of andere computerprogramma's te introduceren die schade of wijzigingen in de inhoud of systemen van Stayforlong of derden kunnen veroorzaken;
 • Geen massa- en / of spam-e-mails naar meerdere mensen te verzenden, noch de e-mailadressen van derden te versturen zonder hun voorafgaande toestemming te hebben verkregen;
 • Geen acties uit te voeren voor het adverteren van goederen of services zonder de voorafgaande toestemming van Stayforlong.
 • Geen valse reserveringen te maken met valse of foutieve informatie, met creditcards die illegaal zijn gestolen of verkregen, of voor andere doeleinden dan het verblijven in het hotel.

ElkeGebruiker kan een andere Gebruiker melden waarvan zij vinden dat deze niet aan deze Voorwaarden voldoet. Bovendien, kunnen alle Gebruikers Stayforlong op de hoogte stellen van misbruik of overtreding van deze voorwaarden, met behulp van de e-mail help@stayforlong.com. Stayforlong zal dit rapport zo snel mogelijk beoordelen en de gepaste maatregelen te treffen, waarbij het recht wordt voorbehouden om elke Gebruiker van het Platform te verwijderen en/of op te schorten voor overtreding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Ook behoud Stayforlong zich het recht voor om elk bericht met illegale of aanstootgevende inhoud in te trekken en / of op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving of latere kennisgeving.

Stayforlong's verantwoordelijkheid

De beschrijvingen van de hotels en services die door het Platform worden aangeboden, zijn gebaseerd op de informatie en documentatie van de Stayforlong providers, dus Stayforlong is niet verantwoordelijk voor mogelijke onnauwkeurigheden in deze beschrijvingen.

Stayforlong heeft geen invloed en is niet verantwoordelijk voor mogelijke gevallen van overboekingen (zie rubriek Hotel Annuleringen).

Stayforlong heeft geen invloed op de inhoud die door de Gebruikers via het Platform, wordt gepubliceerd en is niet verantwoordelijk voor hun wettelijke geschiktheid.

Stayforlong kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor bedrijfsonderbrekingen, verbindingsfouten, onbeschikbaarheid of tekortkomingen in de internettoegangsdienst, onderbrekingen van het internetnetwerk of enige andere reden buiten de controle.

Stayforlong is niet verantwoordelijk voor eventuele beveiligingsfouten die zich kunnen voordoen of voor enige schade aan het computersysteem (hardware en software) van de Gebruiker met de daarin opgeslagen bestanden of documenten als gevolg van:

 • De aanwezigheid van een virus in het computersysteem of mobiele terminal van de Gebruiker,dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de services en inhoud van het Platform;
 • Een storing van de browser;
 • Het gebruik van verouderde browserversies.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Stayforlong is niet verplicht om het gebruik van de Gebruikers op het Platform te controleren. Hierdoor kan Stayforlong niet garanderen dat Gebruikers het Platform zullen gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden en dat zij deze zorgvuldig en/of voorzichtig zullen gebruiken. Stayforlong is niet verplicht om de identiteit van de Gebruikers, de juistheid, geldigheid, volledigheid en/of authenticiteit van de door hen verstrekte gegevens te verifiëren.

Stayforlong aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het onwettige gebruik van het Platform door de Gebruikersof uit het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, geldigheid, volledigheid en/of authenticiteit van de informatie die de Gebruiker aan andere Gebruikers over zichzelf verstrekt; en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor schade van welke aard dan ook als gevolg van de imitatie van andere Gebruikers in elke vorm van communicatie die is gemaakt met behulp van het Platform.

Niettegenstaande het voorgaande behoudt Stayforlong zich het recht voor om de toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk aan bepaalde gebruikers te beperken en bepaalde soorten inhoud te verwijderen, op te schorten, blokkeren of te verwijderen door middel van geschikte technologische hulpmiddelen, door het gebruik van technologische hulpmiddelen die geschikt zijn voor dat doel, als zij effectief weten dat de opgeslagen activiteit of informatie illegaal is, of dat deze de goederen of rechten van een derde schaadt. Stayforlong kan de nodige filters instellen om te voorkomen dat illegale of schadelijke inhoud het netwerk binnenkomt via de service.

Wanneer Gebruikers inhoud beschikbaar maken op het Platform, houdt dit in dat Stayforlong alle gebruiksrechten van de inhoud die aan het Platform word geleverd.

Gebruikersverklaren hun eigen verantwoordelijkheid en garanderen daarmee aan Stayforlong, dat de aangeboden inhoud niet wordt beperkt door intellectuele en industriële eigendomsrechten of beeldrechten die het legitieme eigendom of rechten hebben op intellectuele en industriële eigendomsrechten of afbeeldingen die beschikbaar zijn via het Platform. Daarom bevrijden de Gebruikers Stayforlong van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, die van invloed zijn op de inhoud die door gebruikers wordt verstrekt en die alle kosten op zich neemt, en vrijwaart Stayforlong voor alle schade die voortvloeit uit dergelijke claims.

Contracteringsproces

De gebruiker heeft via het Platform toegang tot het contract voor de diensten aangeboden door Stayforlong door zijn gegevens in te voeren in de juiste vorm van het contractportaal van het platform. Vervolgens moet de gebruiker alle stappen van de contractprocedure volgen die door het platform is vastgesteld. Hierna, zodra het contracteringsproces op het Platform is voltooid, zal de Gebruiker, via e-mail geinformeerd worden over alle relevante kenmerken van de gecontracteerde dienst (hotelnaam, exacte dagen van het verblijf, prijsafbraak...). Als de Gebruiker binnen 24 uur na het voltooien van de aankoop geen bevestigingsmail ontvangt, is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de goedkeuring van de transactie te bevestigen met Stayforlong

Prijs en geldigheid van het aanbod

De prijzen van de services die worden aangegeven op het Platform bevatten belasting toegevoegde waarde (btw) en worden uitgedrukt in de Euro-valuta of in de valuta die op dat moment is opgegeven.

T De geldende prijzen zijn prijzen die automatisch worden gepubliceerd tijdens het contracteerproces in de laatste fase. In elk geval gaat de Gebruiker ervan uit dat de economische waardering van de service in realtime kan wijzigen maar deze zal altijd worden gecommuniceerd naar de Gebruiker voorafgaand aan de voltooiing van het contractproces.

De platformprijzen zijn alleen van toepassing op de markt die op het platform is aangegeven. Ter verduidelijking: als de gebruiker op het Spaanse platform surft, zijn de prijzen alleen geldig voor de Spaanse markt, dat wil zeggen. voor personen met de Spaanse nationaliteit. Stayforlong behoudt zich het recht voor om geen reserveringen te accepteren van het platform van een andere markt dan de nationaliteit van de klant.

Servicekosten

Prijzen zijn mogelijk exclusief servicekosten voor logies. Deze tarieven kunnen tijdens het boeken worden weergegeven, mogelijk in de voorwaarden van het hotel of in het opmerkingengedeelte. Ze zijn niet inbegrepen in de prijs van de reservering en moeten rechtstreeks aan het hotel worden betaald. Stayforlong zal zich inspannen om de gebruiker te informeren over alle servicekosten die kunnen worden gemaakt voor de reservering, Stayforlong is niet verantwoordelijk voor de accommodatie die een servicetoeslag toepast en is niet verantwoordelijk voor de betaling daarvan.

Lokale en toeristenbelasting

De prijzen zijn exclusief lokale en toeristenbelasting. Deze tarieven worden vermeld op het moment van reserveren, maar zijn niet inbegrepen in de prijs of de betaling van de reservering en moeten rechtstreeks aan het hotel worden betaald. Stayforlong probeert de gebruiker op de hoogte te stellen van lokale of toeristische belastingen die kunnen worden opgelegd tijdens het reserveren. Stayforlong is niet verantwoordelijk voor de lokale of toeristenbelasting op de accommodatie zelf of de betaling ervan.

Elke betaling gedaan aan Stayforlong zal resulteren in de uitgifte van een factuur op naam van de gebruiker in overeenstemming met de gegevens verstrekt tijdens het contract, die alleen per e-mail naar de Gebruiker zal worden verzonden. Alleen als de Gebruiker dit rechtstreeks schriftelijk op Stayforlong vraagt met behulp van de e-mail: help@stayforlong.com.

Mislukken van de contractservice:

In het geval dat de reserveringsservice voor een reservering mislukt vanwege een verbindingsfout of als een van de providers van Stayforlong niet reageert, zal Stayforlong geen reservering rechtstreeks genereren en een reserveringsnummer gemarkeerd "In behandeling" wordt weergegeven.

Stayforlong verplicht zich niet om dezelfde prijzen, voorwaarden en beschikbaarheid te garanderen die zijn aangegeven tijdens het boekingsproces in het geval van een fout in het boekingsproces.

Stayforlong zal alle beschikbare middelen gebruiken om dezelfde prijs, voorwaarden en beschikbaarheid te bieden als vermeld tijdens het boekingsproces of om vergelijkbare accommodatie te bieden in termen van prijs en functies. Als het boeken van dezelfde accommodatie met dezelfde voorwaarden, prijzen en beschikbaarheid niet mogelijk is, zal Stayforlong in geen geval aansprakelijk zijn voor de garantie van de service of de vergoeding van de gebruiker voor een dergelijke servicefout.

In het geval dat er een fout is opgetreden in de betaling van de reservering of dienst gecontracteerd door een debet- of creditcard van de gebruiker, kan alleen Stayforlong, om deze fout te verhelpen en niet om een andere commerciële reden,contact opnemen met de gebruiker, via uw contact telefoon of e-mail en alleen zodat het betalings proces in goede orde zal verlopen.

Deze communicatie kan alleen om transactionele redenen plaatsvinden via een van de volgende communicatiemiddelen: telefoon, contact e-mail, mobiele communicatie-applicaties zoals WhatsApp, Telegram, etc. Stayforlong zal in deze mededeling informeren dat het doel van het contact simpelweg voor transactionele en gerelateerde doeleinden betreft de mislukte betaling van de dienst in kwestie is.

Betaalmethoden en annuleringen

Betalingen door de Gebruiker aan Stayforlong, worden uitgevoerd volgens de tarieven die zijn beschreven op het Platform en met een van de volgende betaalmethoden, afhankelijk van de kenmerken van het serviceaanbod:

 1. I. Niet-restitueerbare tarieven: de volledige prijs wordt vooruitbetaald op het moment van reserveren. Zodra de betaling is gedaan, staat deze modus niet toe dat een bedrag wordt geannuleerd of terugbetaald.
 2. II. Gratis annuleringskosten: De volledige prijs van de service wordt betaald enkele dagen voor de reserveringsdatum van het hotel zoals aangegeven in de reserveringsvoorwaarden. De Gebruiker kan de service gratis annuleren via het platform gedurende de gratis annuleringstermijn die wordt aangegeven in de reserveringsvoorwaarden. De annulering brengt geen kosten met zich mee wanneer ze via het platform worden uitgevoerd. Onmiddellijk of na de gratis annuleringsdatum verliest de gebruiker het volledige reserveringsbedrag.
 3. III. Betalingstarieven bij het hotel: De betaling vindt rechtstreeks plaats bij het hotel waarmee de service is overeengekomen en kan een aanbetaling zijn op het moment van reserveren of een betaling op de dagen tussen het in- en uitchecken.
 4. IV. SFL-tarieven: Een deel van de prijs van de service wordt betaald op het moment van reserveren en de rest zal worden betaald in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in de specifieke voorwaarden van de reservering. De gebruiker kan de dienst annuleren door alleen het deel van de prijs te verliezen dat al is betaald op het moment van boeking via het platform gedurende de annuleringstermijn die is aangegeven in de reserveringsvoorwaarden. Na de annuleringsdatum vermeld in de reserveringsvoorwaarden, zal de gebruiker in geval van annulering het volledige bedrag van de reservering verliezen.

In sommige gevallen heeft de gebruiker de mogelijkheid om te kiezen tussen een of meer van de vorige modaliteiten, afhankelijk van de kenmerken van de service op elk moment.

De enige geaccepteerde betaalmethode in de transactie-gateway van het Platform is betaling via creditcard VISA, Mastercard, American Express of bankoverschrijving, indien aanvaard door Stayforlong.

Verificatie van betalingsgegevens

Stayforlong behoudt zich het recht voor om de financiële gegevens van de User te controleren door een bedrag tussen € 1 en € 100 te nemen op het moment van contractering voor alle soorten reserveringen en tarieven, inclusief de betalingstarieven in het hotel of de daaropvolgende betaling. De kosten worden door Stayforlong geretourneerd binnen een periode van 1 tot 15 dagen

Annulering van de service door de klant

In geval van annulering van de service door de klant gedurende de gratis annuleringsperiode, zal Stayforlong de service gratis annuleren, zolang de annulering door de klant vanaf het platform wordt gedaan.

In geval van annulering via een ander kanaal dan het platform zelf (telefoon, e-mail, chat, sociale netwerken of andere communicatiekanalen) betaalt de klant annuleringskosten van €30. Dit bedrag wordt in rekening gebracht op de creditcard die gebruikt is voor het maken van de reservering.

In geval van annulering van de service buiten de gratis annuleringsperiode, moet de gebruiker het volledige bedrag van de reservering betalen, die niet kan worden terugbetaald. Als de gebruiker de reservering ook wenst te annuleren, kan Stayforlong een deel van het reserveringsbedrag restitueren, onder voorbehoud van de voorwaarden van de reservering, met een boete van 10% van de totale reserveringswaarde.

Annulering van de service door het hotel

Als het hotel om welke reden dan ook de Gebruiker geen service kan leveren via Stayforlong,is het hotel als enige verantwoordelijk voor het aanbieden van een vervangende service van gelijke of hogere kwaliteit aan de Gebruiker . Als alternatief kan de Gebruiker kiezen voor een terugbetaling van het totale bedrag dat is betaald aanStayforlong.

Annulering van de service door Stayforlong:

Stayforlong behoudt zich het recht voor om een reservering te annuleren als de gebruiker de door Stayforlong, gevraagde informatie niet verstrekt, of als de gebruiker niet reageerd op Stayforlong's communicatie of als de gebruiker valse of onjuiste informatie heeft verstrekt. De gegevens die Stayforlong van de gebruiker kan claimen, kan informatie zijn over hun identiteit, nationaliteit, betalings- of contactgegevens.

Stayforlong gebruikt verschillende middelen om fraude met creditcards op te sporen en behoudt zich het recht voor om een reservering die wordt verdacht van creditcardfraude te annuleren of niet te maken, eenzijdig te annuleren en zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. Stayforlong zal zich inspannen om contact op te nemen met de gebruiker in het geval van een vermoeden van fraude, maar als communicatie niet mogelijk is, behoudt Stayforlong zich het recht voor om de reservering te annuleren en de service niet aan te bieden.

Valse of frauduleuze reserveringen:

Stayforlong behoudt zich het recht voor om verwerkingskosten tussen € 30 en € 300 per boeking in rekening te brengen als frauduleuze boekingen zijn gemaakt met andere intenties dan de intentie om ze te gebruiken, om te achterhalen wie de leverancier van Stayforlong is, of voor andere doeleinden dan een verblijf in het hotel.

Vergoedingen

Eventuele terugbetalingen die in elk geval worden overwogen, worden altijd geformaliseerd door Stayforlong. In sommige gevallen, kan de Gebruiker de terugbetaling van het hotel rechtstreeks op de gebruikte creditcard ontvangen.

Naam wijzigingen

The Gebruiker die de service contracteert, kan één gratis naamswijziging aanbrengen voor de services die deze functie toestaan. Dit moet minstens acht (8) dagen voorafgaand aan de geplande dag van aankomst van het hotel worden uitgevoerd.

In het geval dat het gecontracteerde hotel kosten in rekening brengt voor naamwijzigingen in reserveringen, moet de Gebruiker die verantwoordelijk is voor de naamwijziging moet de betaling uitvoeren zodat Stayforlong de naamswijziging kan goedkeuren.

Voorwaarden voor extra kortingen

Stayforlong voert promoties uit met kortingsvouchers die kunnen worden gebruikt door zowel geregistreerde Gebruikers van het Platform als nieuwe Gebruikers die zich op het Platform registreren, door een tegoed over te boeken naar het account van de Gebruiker.

De extra kortingen zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:

I.- Er mag niet meer dan één kortingsvoucher tegelijk worden gebruikt, of het nu gaat om een Stayforlong bonus of vouchers van promoties van derden. De kortingsvouchers kunnen niet als cumulatief worden beschouwd.

II.- De tegoeden kunnen niet worden overgedragen tussen de accounts van Gebruikers geregistreerd op het Platform.

III.-The Gebruiker heeft een maximum van veertien (14) maanden om het tegoed te gebruiken, op voorwaarde dat een specifieke tegoedbon geen andere voorwaarden bevat.

IV.- De tegoeden zijn alleen van toepassing op de prijzen die zijn toegestaan door het Platform .

V.- De credits zullen automatisch door het Platform worden toegepast op de prijzen die promoties accepteren.

VI.-De vouchers zijn niet geldig als ze het resultaat zijn van gelieerde campagnes door derden, zoals cashback diensten.

In elk geval behoudt Stayforlong zich het recht voor om de geldigheid van een bonusvoucher op elk gewenst moment te wijzigen of te annuleren.

Herroepingsrecht

The Gebruiker erkent en aanvaardt dat, in het algemeen, zodra de diensten die door Stayforlong via het Platform worden aangeboden, zijn gecontracteerd, de dienst is begonnen en overeenkomstig artikel 103a van koninklijk wetsbesluit nr. 1/2007 van 16 november de herziene tekst van de Algemene wet voor de bescherming van consumenten en gebruikers, verliest de Gebruiker alle mogelijkheden om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. However, de Gebruiker moet echter kennis nemen van de verschillende betaalmethoden om de opties voor het annuleren van de gecontracteerde diensten vast te stellen. (Zie de sectie Betaling en annuleringstypes)

Update en wijziging van het Platform

Stayforlong kan deze voorwaarden op elk gewenst moment wijzigen. Nieuwe voorwaarden worden automatisch van kracht op het moment van publicatie.

Tevens behoudt Stayforlong zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving updates, wijzigingen of verwijdering van informatie op zijn Platform te maken, in de configuratie en presentatie van dezelfde en eventuele toegangsvoorwaarden, zonder hiervoor verantwoordelijk te zijn.

Intellectueel eigendomsrecht

Stayforlong bezit of verleent in sommige gevallen intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder tekst, foto's, grafisch ontwerp, navigatiestructuur, redactiekamers, uiterlijk en gevoel en alle functionaliteiten van het platform. Als gevolg hiervan heeft Stayforlong recht op de exclusieve uitoefening van de exploitatierechten, in het bijzonder de rechten op het kopiëren, verspreiden, communiceren en transformeren, in overeenstemming met de Spaanse intellectuele en industriële eigendomsrechten.

De Gebruikers volmacht om toegang te krijgen tot het Platform oudt niet in dat Stayforlong afstand doet van, toekent aan, licenties verleent, of de intellectuele of industriële eigendomsrechten geheel of gedeeltelijk toekent.

Het is niet toegestaan om de inhoud van het StayforlongPlatform te onderdrukken, te ontwijken of te manipuleren. Het is ook verboden om de inhoud te wijzigen, kopiëren, hergebruiken, exploiteren, reproduceren, openbaar communiceren, secundaire of latere publicaties te maken, bestanden te uploaden, per e-mail te verzenden, te verzenden, te gebruiken, te behandelen of op enige andere manier te distribueren van het Stayforlong platform voor openbare of commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stayforlong of, indien van toepassing, de eigenaar van de rechten.

De Gebruiker die doorgaat met het delen van elk type inhoud via het Platform, verleent Stayforlong een niet-exclusieve, gratis en wereldwijde licentie die beperkt is tot reproductie en openbare communicatie van de inhoud door het leveren van de diensten van het Platform terwijl de Gebruiker er deel van uitmaakt.

Gegevensbescherming

In overeenstemming met de bepalingen van organieke wet 15/1999 van 13 december 1999 inzake de bescherming van persoonsgegevens, zullen de persoonlijke gegevens van de gebruikers die zich bij het platform registreren, worden geregeld door de organieke wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens 15/1999 (LOPD) en andere daaraan gerelateerde Privacybeleid beschermd. De persoonsgegevens die op het Platform worden verwerkt, worden in een privédossier gedeclareerd voordat de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit reageert op verzoeken, onze diensten beheert of informatie over onze diensten en acties verzendt, tenzij de gebruiker bezwaar heeft gemaakt tegen dergelijk gebruik.

Verantwoordelijk voor de bestanden is Stayforlong, SL gevestigd in Muntaner 112 1º 1ª, 08036 Barcelona. Op hetzelfde adres of per e-mail naar help@stayforlong.com, kunnen Gebruikers gebruik maken van hun recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet tegen de gegevens door een schriftelijk en ondertekend verzoek met naam en voornaam, fotokopie van identiteitskaart, gewenste actie en adres te sturen, om een bevestiging van de actie te ontvangen op basis van het gedane verzoek.

In elk geval garandeert Stayforlong de bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens na het nemen van de wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen die de privacy van uw persoonlijke informatie adequaat beschermen en het verlies, misbruik, wijziging, behandeling of ongeoorloofde toegang van dergelijke gegevens voorkomen.

Scheidbaarheidsclausule

Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is, wordt deze geacht niet te zijn gebruikt. Een dergelijke nietigheidsverklaring maakt de rest van het contract niet ongeldig en blijft van kracht tussen de partijen.

Als enige bepaling in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig wordt verklaard, heeft dit alleen invloed op die bepaling of het deel ervan dat als ongeldig of nietig wordt beschouwd. Alle andere bepalingen en voorwaarden blijven van kracht, waarbij alleen genoemde bepaling of een deel daarvan wordt beïnvloed.

 

Diversen

Voor zover wettelijk toegestaan, zullen deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of door onze diensten zullen alleen worden behandeld door de bevoegde autoriteiten van Barcelona, in Spanje.

De oorspronkelijke Spaanse versie van deze algemene voorwaarden is vertaald in andere talen. De vertaalde versie is hoffelijk en niet officieel. Daarom kunt u geen vertaalrechten verkrijgen. In geval van betwisting over de inhoud of interpretatie van de algemene voorwaarden, evenals in geval van conflicten, tegenstrijdigheden of discrepanties tussen de Spaanse versie en de andere taalversies, prevaleert de Spaanse versie van deze voorwaarden en is deze beslissend, in zoverre toegestaan bij wet. U kunt de Spaanse versie op onze website bekijken (door de taal te selecteren) of ons schriftelijk vragen om het naar u te verzenden.

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-bindend is of wordt, bent u nog steeds gebonden aan de andere geschetste bepalingen. Als dit gebeurt, moet de ongeldige bepaling worden nagekomen tot het maximum dat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en voor zover mogelijk zal een effect vergelijkbaar met dat van de ongeldige of niet-bindende bepalingen worden aanvaard, afhankelijk van de inhoud en het doel van deze algemene voorwaarden.

Toepasselijke wetgeving

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving, voor zover deze algemene voorwaarden geen interpretatie-, geldigheids- en uitvoeringsbepalingen bevatten. Evenzo onderwerpen beide partijen zich aan de hoven en rechtbanken van Barcelona en zien zij uitdrukkelijk afstand van andere rechtsgebieden.

Disclaimer

Stayforlongbiedt de bemiddelingsservice voor het reserveren van hotels en andere accommodaties. Daarom is Stayforlong onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor de service die in deze bedrijven wordt aangeboden. Stayforlong treedt op als tussenpersoon voor het contracteren van de service en neemt niet het risico of de aansprakelijkheid op zich voor de aangeboden services. In elk geval is Stayforlong niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen in de dienstverlening van de accommodatie, onjuiste informatie met betrekking tot hun eigen accommodatie, schade veroorzaakt door hun eigen accommodatie of enige gebeurtenis in de accommodatie die is gereserveerd via Stayforlong.